cinovnici

Vzdělávání starších a dospělých skautů


Skauting je dobrodružství, přátelství, velký závazek. Jeho cílem je především vychovávat. Vychova ve skautingu je mnohostranná. Všichni, kdo vychováváme děti, se také snažíme získavat stále nové a nové podněty a inspiraci pro svou práci(o sebevýchově jako celoživotním procesu se dočteme již například ve stanovách Junáka). Proto je zde stručné představení systému vzdělávání činovníků.

Každý, kdo v našem středisku převezme větší díl odpovědnosti při práci s dětmi, musí mít pro tuto činnost náležitou kvalifikaci, většinou spojenou s účastí na vzdělávacím kurzu.

Základní členění stupňů vzdělávání je přibližně následující: (Více informací se dočtete například zde)


• RÁDCOVSKÉ KURZY
• ČEKATELSKÉ KURZY
• VŮDCOVSKÉ KURZY
• INSTRUKTORSKÉ, MANAŽERSKÉ A ODBORNÉ KURZY

a) rádcovské kurzy (RK)

Jedná se o kurzy pro starší skauty a skautky ve věku od 12ti do 15ti let, kteří mají na starosti přípravu týdenních schůzek. „Rádcové“ a „rádkyně“ se zde učí, jak připravit program pro svoji družinu, upevňují si, co se již naučili ve svých oddílech a vlastně si i zkouší, jaké to je být „na druhé straně“ programu. Absolventi těchto kurzů buď již převzali, nebo postupně přebírají kousek odpovědnosti za oddílovou činnost a fungují jako nedocenitelní pomocníci pro oddílové vedoucí.

b) Čekatelské kurzy (ČK) a zkoušky

Kurz je určen pro všechny členy oddílu (15+), kteří již mají za sebou první „vůdcovské“ zkušenosti a myslí to s pomocí u oddílu tak nějak „více vážně“. Účastníci připravují nejen družinovky, ale i celé víkendové akce, učí se lépe rozumět metodice („skautská výchovná metoda“), prohlubují znalosti první pomoci a zásad bezpečnosti, zabývají se psychologií, základy práva a hospodaření, myšlenkovými základy skautingu a jinými obory.

Absolvent si zkusí naplánovat a zajistit chod modelové víkendové akce se vším všudy, navrhnout program k plnění skautské stezky, načerpat inspiraci a motivaci pro pomoc v oddílové radě.

Čekatelská zkouška je oficiální stupněm činovnického vzdělání, a zároveň nezbytnou prerekvizitou zkoušky vůdcovské.

c) Vůdcovské kurzy (VK) a zkoušky

Vůdcovskou zkoušku skládá většinou ten, kdo je pevně přesvědčen, že chce vést oddíl. Mohou ji skládat lidé starší 18 let. Soubor kompetencí (či rozsah zkoušky, chcete-li), je podstatně širší, než u „čekatelek“. Vůdcovské kurzy se zaměřují jak na znalost a aplikaci skautské výchovné metody, tak například na právní a hospodářskou stránku vedení oddílu, manažerské dovednosti, opomenut nezůstává pochopitelně ani osobní rozvoj.

Nutnou podmínkou úspěšného splnění vůdcovské zkoušky je získání kvalifikace „Zdravotník zotavovacích akcí“ (kurz první pomoci v rozsahu 40 hodin).

Absolvent kurzu, který složil zkoušku, je schopen vést program oddílu, tvořit rámcový celoroční program, pomáhat rádcům, plánovat „víkendovky“ a vyúčtovat je. Protože je velice organizačně způsobilý, dovede komunikovat z očí do očí i e-mailem a také motivovat lidi kolem sebe. Vyhledává způsoby práce se stezkou, dovede kombinovat prvky skautské výchovné metody a to zdaleka není všechno... :)

Vůdcovská zkouška je akreditovaná MŠMT (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy)– je oficiální stupněm činovnického vzdělání a nutno dodat, že nároky současné VZ jsou vyšší, než nároky, které stanovuje MŠMT pro vedoucí jiných mládežnických organizací.

d) Instruktorské, manažerské a odborné kurzy

"Pro ty, kteří se chtějí dále věnovat skautskému vzdělávání, jsou pak určeny instruktorské lesní školy, manažerské a odborné kurzy. Jsou to školení zakončená zkouškou pro takové členy Junáka, kteří sami budou chtít vzdělávat nové rádce, čekatele a vůdce. Vedle toho Junák pořádá pro dospělé skauty a vedoucí řadu tzv. lesních škol a dalších speciálních kurzů. Tyto akce poskytují inspiraci a hlubší poznání v mnoha oborech skautské činnosti.Užitečné odkazy:
Stanovy Junáka
Řád pro vzdělávání činovníků
Eduteam 008 – tým pro vzdělávání na Praze 8